سه‌شنبه, 29 خرداد 1397

 

عنوان مقاله: پتانسیلیابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  98234625
تعداد مطالعه:  0
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: The zoning of the erosion intensity and sediment yield using the geographic information systems and remote sensing, with t5he application of the MPSIAC model (Case study: Syazakh dam basin, Kurdistan)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  33308927
تعداد مطالعه:  0
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک بر پایه GIS (منطقه مورد مطالعه: دشت دهگلان، استان کردستان)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  76475739
تعداد مطالعه:  0
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای و مقایسه ی آنها با شاخص جهانی NDVI در حوضه قشلاق-سنندج
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  36839270
تعداد مطالعه:  0
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: مکانیابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی(AHP) در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : دشت دهگلا
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  31836250
تعداد مطالعه:  0
 دانلود مقاله