شنبه, 29 دی 1397

ردیف عنوان خدمت کد خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
 
1 درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری از آبهای سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447100 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
2 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
3 درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
4 درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
5 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری (صنعتی، کشاورزی، آبزی پروری) 13021447122 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
6 درخواست معرفی متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار 13021447121 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
7 درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
8 درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
9 آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
10 درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره براری 13021447114 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
11 صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق 13021447113 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
12 درخواست برقی کردن چاه 13021447112 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
13 تعهدنامه انسداد چاه 13021447111 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
14 درخواست تمدید مجوز 13021447110 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
15 درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447109 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
16 درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
17 درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
18 درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه 13021447106 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
19 درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
20 درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
1 2 صفحه: