چهارشنبه, 28 آذر 1397

خدمات پس از صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت عنوان خدمت  

13021447100

بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی (13021447000)

13021447101

بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل

13021447102

بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه

( یا اصلاح پروانه بهره برداری )

13021447103

بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه

13021447104

بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

13021447105

بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه

13021447106

بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه

13021447107

بررسی درخواست تغییر روش حفاری

13021447108

بررسی درخواست صدور پروانه المثنی

13021447109

بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات

13021447110

بررسی درخواست تمدید مجوز

13021447111

تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه

13021447112

بررسی درخواست برقی کردن چاه

13021447113

صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن

13021447114

بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری

13021447115

بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری

13021447116

بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات

13021447117

تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی

13021447118

تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

13021447119

بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

13021447120

بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

13021447121

معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها

13021447122

بررسی درخواست تغییر نامه پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری)

13021447123

درخواست آزمایش پمپاژبازدید:2006
آخرین به روزرسانی: 1395/03/24