یکشنبه, 28 بهمن 1397

ردیف عنوان خدمت کد خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
 
21 درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
22 درخواست لایروبی کف شکنی چاه 13021447103 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
23 تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری) 13021447102 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
24 درخواست تمدید پروانه کف‌شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) 13021447101 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
25 درخواست تجدید و تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی،صنعتی،شرب و سایر مصارف) 13021447100 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
 
26 درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
27 درخواست پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
28 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
29 درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
30 درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
31 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
32 تعیین و اعلام حد و بستر حریم رودخانه ها و مسیلها و انهار طبیعی مرزی 13021446119 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
33 درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
34 درخواست استعلام اعلام نظر درخصوص منابع آبی 13021446117 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
35 درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزیی 13021446116 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
36 تغییر شرکت حفاری 13021446115 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
37 برقی کردن چاه 13021446114 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
38 درخواست صدور مجوز افزایش یا کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
39 صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
40 پروانه حفر هواکش و گالری و بغل کنی چاه 13021446111 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
« 1 2 3 » صفحه: