یکشنبه, 28 بهمن 1397

ردیف عنوان خدمت کد خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
 
41 صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
42 صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
43 درخواست مجوز چاه بجای قنات 13021446108 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
44 صدور نامه تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاهای دیزلی 13021446107 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
45 صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
46 مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
47 صدور مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) 13021446104 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
48 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
49 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
50 حفر چاه گمانه آزمایشی 13021446101 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
51 صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی،صنعتی،شرب) 13021446100 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
« 1 2 3 » صفحه: