چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
سال 1399 جهش تولید
فرهنگ
پویش الف ـ ب ـ ایران
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ
سد گاران
سد چراغ ویس

 

عنوان مقاله: پتانسیلیابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  98234625
تعداد مطالعه:  34
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: The zoning of the erosion intensity and sediment yield using the geographic information systems and remote sensing, with t5he application of the MPSIAC model (Case study: Syazakh dam basin, Kurdistan)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  33308927
تعداد مطالعه:  47
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک بر پایه GIS (منطقه مورد مطالعه: دشت دهگلان، استان کردستان)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  76475739
تعداد مطالعه:  34
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای و مقایسه ی آنها با شاخص جهانی NDVI در حوضه قشلاق-سنندج
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  36839270
تعداد مطالعه:  39
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: مکانیابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی(AHP) در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : دشت دهگلا
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  31836250
تعداد مطالعه:  47
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: (Evaluation of Uniformity Coefficients for Sprinkler Irrigation Systems under Different Field Conditions in Kurdistan Province (Northwest of Iran
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  72102569
تعداد مطالعه:  31
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: تعیین مناسب‌ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم‌های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  45034472
تعداد مطالعه:  34
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: بررسی فرآیند نفوذ با استفاده از استوانه‌های مضاعف و منفرد
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  95096121
تعداد مطالعه:  33
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: بررسی توابع توزیع یکنواختی در سیستم‌های آبیاری بارانی دشت دهگلان
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  33517181
تعداد مطالعه:  16
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: بررسی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  17110216
تعداد مطالعه:  14
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAHMP جفتشده با مدل منطقهای WRF در بارشهای سنگین برف در شمال و غرب ایران
نگارنده: خالدبابایی
کدپیگیری:  13839017
تعداد مطالعه:  20
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران
نگارنده: خالدبابایی
کدپیگیری:  81234004
تعداد مطالعه:  23
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شرکت آب منطقه ای کردستان
نگارنده: امید رادویسی
کدپیگیری:  46688474
تعداد مطالعه:  1
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: Comparison of classical sprinkler and wheel move irrigation systems in Dehgolan plain northwest Iranh
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  40796306
تعداد مطالعه:  1
 دانلود مقاله