یکشنبه, 6 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته دفاع مقدس
اطلاع رفع تصرف قشلاق
محرم
طرحهای گردشگری در سدهای استان
طرحهای تحقیقاتی
شنا ممنوع
سال 1399 جهش تولید
پویش الف ـ ب ـ ایران
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ

 

عنوان مقاله: پتانسیلیابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار با استفاده ازGIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  98234625
تعداد مطالعه:  36
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: The zoning of the erosion intensity and sediment yield using the geographic information systems and remote sensing, with t5he application of the MPSIAC model (Case study: Syazakh dam basin, Kurdistan)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  33308927
تعداد مطالعه:  49
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک بر پایه GIS (منطقه مورد مطالعه: دشت دهگلان، استان کردستان)
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  76475739
تعداد مطالعه:  37
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای و مقایسه ی آنها با شاخص جهانی NDVI در حوضه قشلاق-سنندج
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  36839270
تعداد مطالعه:  41
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: مکانیابی عرصه های مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی(AHP) در سامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : دشت دهگلا
نگارنده: خالد بابایی
کدپیگیری:  31836250
تعداد مطالعه:  49
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: (Evaluation of Uniformity Coefficients for Sprinkler Irrigation Systems under Different Field Conditions in Kurdistan Province (Northwest of Iran
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  72102569
تعداد مطالعه:  34
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: تعیین مناسب‌ترین تابع توزیع ضریب یکنواختی و یکنواختی توزیع سیستم‌های آبیاری بارانی دشت دهگلان کردستان
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  45034472
تعداد مطالعه:  35
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: بررسی فرآیند نفوذ با استفاده از استوانه‌های مضاعف و منفرد
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  95096121
تعداد مطالعه:  34
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: بررسی توابع توزیع یکنواختی در سیستم‌های آبیاری بارانی دشت دهگلان
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  33517181
تعداد مطالعه:  17
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: بررسی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت دشت دهگلان
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  17110216
تعداد مطالعه:  15
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAHMP جفتشده با مدل منطقهای WRF در بارشهای سنگین برف در شمال و غرب ایران
نگارنده: خالدبابایی
کدپیگیری:  13839017
تعداد مطالعه:  23
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصول برنج با بکارگیری الگوریتم METRIC در بخشی از شمال ایران
نگارنده: خالدبابایی
کدپیگیری:  81234004
تعداد مطالعه:  24
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شرکت آب منطقه ای کردستان
نگارنده: امید رادویسی
کدپیگیری:  46688474
تعداد مطالعه:  1
 دانلود مقاله

 

 

عنوان مقاله: Comparison of classical sprinkler and wheel move irrigation systems in Dehgolan plain northwest Iranh
نگارنده: گوران یمین مشرفی
کدپیگیری:  40796306
تعداد مطالعه:  2
 دانلود مقاله