|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

راهنمای خدمات

 فهرست خدمات

 1- درخواست چاه جایگزین قنات
 2- صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق جدید یا جایگزین برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف)
 3- تمدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف)
 4- صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
 5- انتقال پروانه حفر یا بهره برداری از چاه
 6- صدور مجوز ادامه حفاری چاه
 7- صدور مجوز لایروبی چاه
 8- صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه
 9- استقرار و ترخیص دستگاه حفاری
10- تغییر روش حفاری
11- تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه
12- مجوز حفر گمانه آزمایشی
13- اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حریم و بستر خاتمه یافته
14- اعلام رودخانه ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای
15- موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
16- صدور پاسخ استعلامهای تامین آب واحدهای صنعتی
17- آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری
18- صدور مجوز اجرای طرحهای عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه و مجاری آبی
19- صدور مجوز عبور خطوط انتقال آب و نفت و گاز از بستر و حریم رودخانه و مجاری آبی
20- واگذاری اشتراک آب از منابع سطحی
21- تمدید مجوز برداشت از منابع سطحی
22- تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی
23- تعیین و اعلام حد و بستر حریم رودخانه ها و مسیلها و انهار طبیعی مرزی
24- صدور مجوز پیشکاری قنات
25- صدور مجوز لایروبی قنات
26- تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات
27- معرفی متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار
28- تعهدنامه انسداد چاه
29- صدور نامه تحویل سوخت
30- صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
31- رسیدگی به درخواستهای آبزی پروری
32- رسیدگی و پاسخ استعلامهای حقابه آبهای سطحی
33- تعهدنامه مجوز حفر گمانه


درخواست چاه جایگزین قنات

عنوان خدمت: درخواست چاه جایگزین قنات

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که قنات دچار کاهش شدید آبدهی و یا خشک شدن شده باشد
کد خدمت:K-9001

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت اراضی تحت شرب قنات، ارائه وکالتنامه بنام نماینده کشاورزان و حقابهداران

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی/سازمان صنعت، معدن و تجارت/سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  2203050 ریال به شماره حساب 2175084204000 نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:
 

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی حفر چاه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد مالکیت تحت شرب قنات و وکالتنامه و ...

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

تائید میزان اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

10 روز

4

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری-مکاتبه

7 روز

5

تهیه سوابق آماری و آبدهی قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

رایانه

همانروز

6

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

7

صدور و تحویل پروانه حفر چاه به جای قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق جدید یا جایگزین برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت-شرب و سایر مصارف)

عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق جدید یا جایگزین برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت-شرب و سایر مصارف):

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که برای چاه از پیش پروانه حفر صادر و حفاری شده باشد.
کد خدمت:K-9002

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی، آزمایش پمپاژ ـ صورتجلسه انسداد چاه قدیمی (برای چاه های تغییر محل یافته) ـ نصب کنتور  (در صورت اعلام کمیسیون صدور پروانه ها)

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی/سازمان صنعت، معدن و تجارت/سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه: 0  ریال به شماره حساب نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه انسداد چاه قدیمی ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:
 

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی صدورپروانه بهره برداری

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

اخذ هزینه آزمایش پمپاژ پس از تکمیل کامل مدارک و فرمها در پرونده

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

بازدید کارشناس ، تهیه و تکمیل فرم آزمایش پمپاژ

کارشناس مستقر درادارات منابع آب شهرستانها

حصوری

وقت تعیین شده (7روز)

4

تهیه صورتجلسه انسداد چاه قدیمی(برای چاههای تغییر محل یافته)و بازدید از نصب کنتور حجمی/هوشمند

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

2 روز

5

در صورت تکمیل مدارک طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

7 روز

6

صدور و تحویل پروانه بهره برداری به متقاضی

ادارات منابع آب شهرستانها+معاونت حفاظت و بهره برداری

حضوری

5 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 

تمدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعت-شرب و سایر مصارف)

عنوان خدمت: تمدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف)

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که چاه حفاری نشده ،اعتبار پروانه حفر منبع آبی (چاه عمیق یانیمه عمیق) انقضاء یافته و امکان تمدید پروانه وجود داشته باشد.
کد خدمت:K-9003

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی،بازدید میدانی محل حفر چاه

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از جهاد کشاورزی/سازمان صنعت، معدن و تجارت/سازمان ثبت و اسناد در صورت نیاز

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  چاه عمیق 545000وچاه نیمه عمیق 436000ریال به شماره حساب 2175084204000نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی،تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:
 

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی مبنی بر تمدید پروانه حفر

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

بررسی درخواست(اعتبار تخصیص) و مدارک مندرج در پرونده

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

بازدید میدانی کارشناس از محل حفر چاه به منظور اطمینان از عدم حفر چاه و رعایت حریم ها

کارشناس مستقر درادارات منابع آب شهرستانها

حصوری

وقت تعیین شده (7روز)

4

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

5

صدور و تحویل مجوز تمدید پروانه حفر به متقاضی

ادارات منابع آب شهرستانها+معاونت حفاظت و بهره برداری

حضوری

5 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

عنوان خدمت: صدور پروانه حفر چاه به جای چاه:

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که چاه دچار کاهش شدید آبدهی و یا خشک شدن شده باشد.
کد خدمت:K-9004

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی،آزمایش پمپاژ و دبی سنجی چاه

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی/سازمان صنعت، معدن و تجارت/سازمان ثبت و اسناد در صورت لزوم

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  2203050ریال به شماره حساب2175084204000نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی،تعهدنامه های چاه گمانه و انسداد چاه قبلی،تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:
 

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی صدورپروانه جابجایی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تکمیل مدارک و اخذ هزینه کارشناسی

متصدی تکمیل پرونده

حضوری_رایانه

همانروز

3

بررسی دیتاهای مربوط به کنتور هوشمند و دبی سنجی و پمپاژ چاه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

وقت تعیین شده (7روز)

4

بازدید کارشناس از منطقه  و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

کارشناس مستقر درادارات منابع آب شهرستانها

حصوری

وقت تعیین شده (7روز)

5

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

6

عقد قرارداد حفاری (اگر چاه عمیق باشد)

ادارات منابع آب شهرستانها-شرکتهای حفاری

حضوری_رایانه

2 روز

7

صدور و تحویل پروانه حفر جابجایی

ادارات منابع آب شهرستانها+معاونت حفاظت و بهره برداری

حضوری

5 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


انتقال پروانه حفر یا بهره برداری از چاه

عنوان خدمت: انتقال پروانه حفر یا بهره برداری از چاه

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که انتقال پروانه حفر یا بهره برداری  مورد درخواست باشد و به لحاظ حقوقی معارضی برای موضوع وجود نداشته باشد.
کد خدمت:K-9001

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی از طرف شخص خواهان انتقال پروانه، اسناد ثبتی معتبر مبنی بر انتقال آب به همراه  اراضی مورد نظر ـ استعلام از نهاد های مربوطه
 نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی/سازمان صنعت، معدن و تجارت/سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  1111525ریال به شماره حساب2175084204000 نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی انتقال پروانه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد انتقال، رضایت نامه فرد انتقال دهنده و ...

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها جهت بررسی و در صورت صحت مدارک موافقت با انتقال پروانه و ارسال به شهرستان

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

4

در صورت موافقت کمیسیون، صدور اصلاحیه پروانه بنام فرد انتقال گیرنده

ادارات منابع آب شهرستانها

اداری

3 روز

5

در صورت عدم موافقت کمیسیون ابلاغ به متقاضی جهت ارائه مدارک مورد نیاز جهت ارسال مجدد به کمیسیون

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ادارات منابع آب شهرستانها

 


صدور مجوز ادامه حفاری چاه

عنوان خدمت: صدور مجوز ادامه حفاری

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که چاه در حال حفاری پس از حفر عمق مجاز به آب مکفی نرسیده باشد و نیاز به ادامه حفاری باشد.
کد خدمت:K-9006

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی، تکمیل فرم مربوطه به همراه اصل پروانه حفر، گزارش کارشناسی به انضمام  لوگ حفاری مورد تآئید ناظر

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت :-

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)–در صورتیکه در پرونده موجود نباشد

هزینه:  2203050ریال به شماره حساب2175084204000 نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، لوگ حفاری چاه ، اصل پروانه حفر

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:(کل زمان 2 روز)

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت(حضوری،رایانه، مکاتبه،جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی ادامه حفاری چاه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تکمیل فرم مربوطه، تهیه گزارش کارشناسی ضرورت ادامه حفاری، ضمیمه نمودن لوگ حفاری

کارشناس زمین شناس

حضوری

همانروز

3

ارسال مدارک به حوزه ستادی جهت بررسی

مسئول فنی حفاری

حضوری

یکروز

4

بررسی مدارک ارسالی توسط کارشناس دفتر حفاظت و بهره برداری و تطبیق با شرایط منطقه و در نهایت تاْئید یا عدم تاْ ئید- در صورت تائید صدور مجوز ادامه حفاری

کارشناس دفتر حفاظت

حضوری

همانروز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها، شرکت حفاری طرف قرارداد

 


صدور مجوز لایروبی چاه

عنوان خدمت: صدور مجوز لایروبی چاه

تعریف خدمت: این این خدمت در مواردی ارائه می گردد که چاه دچار پر شدگی و انسداد و کاهش شدید آبدهی شده و لزوم تعویض لوله های جدار و یا کول گذاری جدار چاه وجود داشته باشد.

کد خدمت:K-9007

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی،

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت :اخذ استعلامات مورد نیاز

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  2203050 ریال به شماره حساب 2175084204000 نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، پرداخت هزینه های مربوطه

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی لایروبی– پرداخت هزینه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

ارجاع به کارشناس - بررسی دفتری پرونده توسط کارشناس و تعیین نوبت کارشناسی

کارشناس زمین شناس اداره منابع آب

حضوری

همانروز

3

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری-مکاتبه

7 روز

4

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

5

پس از تائید کمیسیون صدور و تحویل پروانه حفر و لایروبی چاه

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


صدور مجوز برای تغییر کاربری (نوع مصرف)  آ ب چاه

عنوان خدمت: صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب چاه

تعریف خدمت: بمنظور تامین آب واحد صنعتی بنا به درخواست و رضایت مالک چاه کشاورزی امکان تامین آب طرح صنعتی از طریق چاه کشاورزی با اعمال مقررات ماده 28
کد خدمت:K-9008

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی، تکمیل تعهدنامه ماده 28 – معرفی نامه اجرای طرح با تعیین نیاز آبی – پرداخت هزینه کارشناسی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از ارگانهای مربوطه

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:   0ریال به شماره حساب ....... نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ماده 28،معرفی نامه اجرای طرح

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی جهت تغییر نوع مصرف چاه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرم تعهدنامه جهت گواهی امضا در دفترخانه به متقاضی– تحویل فیش هزینه کارشناسی

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

پس از مراجعه متقاضی و تکمیل تعهدنامه و پرداخت هزینه کارشناسی ارجاع به کارشناس جهت دبی سنجی چاه و تنظیم گزارش کارشناسی

کارشناس اداره منابع آب شهرستانها

حضوری

7 روز

4

ارسال به کمیسیون جهت بررسی

متصدی کمیسیون اداره منابع آب

رایانه ای- حضوری

10 روز

5

پس از تائید کمیسیون صدور اصلاحیه پروانه

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه ای

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 

 

استقرار یا ترخیص دستگاه حفاری

عنوان خدمت: استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که نظارت بر استقرار  دستگاه حفاری در محل مشخص شده (مختصات UTM) صورت پذیرد و متعاقب انجام فنی و کامل حفاری و تایید اتمام کار قابل قبول دستگاه حفاری با تایید اداره منابع آب شهرستان ا ز محل ترخیص می شود

کد خدمت:K-9009

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت/شرکت حفاری

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی متقاضی و شرکت حفاری در اداره شهرستان.

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام وضعیت شرکت حفاری- بازدید کارشناس

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)-  پروانه صلاحیت شرکت حفاری

هزینه:  6588432 ریال

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه، تکمیل مدارک

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

3

بررسی وضعیت شرکت حفاری در شهرستان

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

4

بازدید کارشناس و استقرار دستگاه حفاری

ادارات منابع آب شهرستانها

بازدید محل

7 روز

5

ارائه درخواست مبنی بر خاتمه عملیات حفاری توسط شرکت حفاری

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

همانروز

6

صدور مجوز مبنی بر تعمیق و یا توقف جفاری چاه

ادارات منابع آب شهرستانها- حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری

مکاتبه

2 روز

7

بازدید کارشناس حفاری، لوله گذاری، تحویل چاه و ترخیص دستگاه حفاری

ادارات منابع آب شهرستانها

بازدید محل

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


تغییر روش حفاری

عنوان خدمت: تغییر روش حفاری

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی که چاه دچار پر شدگی و انسداد ناشی از ریزش شدید لایه زمین باشد و امکان حفاری با روش متداول وجود نداشته باشد ارائه می گردد.

کد خدمت:K-9010

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی متقاضی در اداره شهرستان.

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام وضعیت زمین شناسی و هیدروژئولوژی منطقه

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی و تعهدنامه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

2

بررسی درخواست توسط کارشناس شهرستان و بازدید محل

ادارات منابع آب شهرستانها

بازدید محل

7 روز

3

ارسال پرونده به حوزه ستادی و تائید دفتر حفاظت و بهره برداری

دفتر حفاظت و بهره برداری

مکاتبه

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

عنوان خدمت: تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گرددکه  اعتبار مجوز لایروبی وکف شکنی انقضاء یافته و امکان تمدید مجوز فوق وجود داشته باشد 

کد خدمت:K-9011

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی متقاضی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : مجوزهای قبلی

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

2

بررسی درخواست و بازدید محل توسط کارشناس شهرستان

ادارات منابع آب شهرستانها

بازدید محل

10 روز

3

ارسال پرونده به کمیسیون

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

مکاتبه

10 روز

4

صدور پیش نویس تمدید پروانه و اخذ مدارک لازم

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

7 روز

5

صدور مجوز و تمدید پروانه

ادارات منابع آب شهرستانها- حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری

مکاتبه

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ادارات منابع آب شهرستانها

 


مجوز حفر گمانه آزمایشی

عنوان خدمت: مجوز حفر چاه گمانه

تعریف خدمت: این خدمت درصورتی ارائه می گردد که متقاضی درخواست تامین آب از طریق حفر چاه داشته باشد

کد خدمت:K-9012

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی متقاضی و شرکت حفاری در اداره شهرستان.

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : اخذ تخصیص -بازدید کارشناس- تأئید کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  2203050 ریال

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

2

ارائه اسناد مالکیت، تعهدنامه ها و فیش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

3

ارسال پرونده جهت اخذ تخصیص

کمیته مدیریت منابع آب شرکت

جلسه

5روز

4

بازدید از محل و تهیه گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

بازدید محل

7روز

5

ارسال پرونده به کمیسیون و بررسی پرونده

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

جلسه

10 روز

6

ارسال پرونده به شهرستان و تکمیل پرونده

ادارات منابع آّب شهرستانها

مکاتبه

7روز

7

صدور مجوز حفر در شهرستان (مناطق آزاد)- صدور مجوز در حوزه ستادی (دشت ممنوعه)

ادارات منابع آب شهرستانها- حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری

مکاتبه

2 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها- کمیته مدیریت منابع آب- کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها

 


اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حریم و بستر خاتمه یافته

عنوان خدمت: اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حریم و بستر خاتمه یافته

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته است

کد خدمت:  K-9013

نوع خدمت: حاکمیتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قوانین و مقررات موردعمل قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت:دولت جمهوری اسلامی ایران و مجاورین رودخانه

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: انجام مطالعات توسط مشاور یا کارشناسان شرکت آب منطقه ای، بررسی نقشه ها و مطالعات توسط کارشناسان شرکت آب منطقه ای ، پس از تأیید نقشه  ها در جراید محلی اعلام عمومی ،

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم  و تأیید این مطالعات از سوی کارشناسان شرکت آب منطقه ای

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: ......

هزینه:0  

ضرورتهای مراجعه حضوری: ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه،جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

پایان مطالعات تعیین حد بستر و حریم

مشاور یا کارشناسان شرکت آب منطقه ای

مکاتبه ای

بستگی به حجم مطالعات دارد

2

بررسی گزارشات و نقشه ها توسط کارشناسان شرکت

دفتر مهندسی رودخانه ها

جلسه و بازدید محل

دو ماه

3

ارسال درخواست به اداره روابط عمومی برای اعلام عمومی از طریق نشرآگهی در جراید کثیر الانتشار

گروه مهندسی رودخانه ها

مکاتبه

7 روز

4

ارسال درخواست به دفتر نشر آگهی روزنامه

ادارات روابط عمومی

مکاتبه

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، گروه مهندسی رودخانه ها ، اداره روابط عمومی

 

 

اعلام رودخانه ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که پس از تصویب سازمان صنعت و معدن تجارت  به لحاظ حقوقی معارضی برای موضوع وجود داشته باشد
کد خدمت:  K-9014

نوع خدمت: حاکمیتی و حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قوانین و مقررات موردعمل قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص یا اشخاص مجاور رودخانه

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: انجام مطالعات توسط مشاور یا کارشناسان شرکت آب منطقه ای یا تصمیمات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : بررسی کارشناسی کاهش  ذخائر و عدم امکان جبران _تخریب رودخانه

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی:

هزینه:  10464000 ریال به ازای هر 5000 مترمکعب 10درصد مبلغ مذکور اضافه می گردد.

ضرورتهای مراجعه حضوری:

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

پایان مطالعات پتانسیل یابی شن و ماسه یا گزارشات کارشناسان شرکت آب منطقه ای

مشاور یا کارشناسان شرکت آب منطقه ای

حضوری و جلسه

بستگی به حجم مطالعات دارد

2

بررسی گزارشات و نقشه ها توسط کارشناسان شرکت

دفتر مهندسی رودخانه ها

جلسه و بازدید محل

دو ماه

3

ارسال درخواست به اداره صنعت معدن و تجارت برای ممنوعیت

معاونت حفاظت و بهره برداری

مکاتبه

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، گروه مهندسی رودخانه ها

 


موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای

تعریف خدمت: این خدمت زمانی تعریف میشود که نیاز به صدور موافقتنامه برداشت مصالح رودخانه ای باشد
کد خدمت:  K-9015

نوع خدمت: تصدیگری

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قوانین و مقررات موردعمل قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: بهره برداران مصالح رودخانه ای

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست متقاضی به اداره صنعت معدن و تجارت ،نقشه توپوگرافی محل مورد نظر

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام اداره صنعت معدن و تجارت از شرکت آب منطقه ای، کارشناسی، تکمیل فرمهای مربوطه

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: پروانه بهره برداری شخص حقیقی یا شرکت

هزینه:  هر متر مکعب 3950ریال

ضرورتهای مراجعه حضوری: جهت بازدید محلی همراه کارشناس شرکت

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارسال استعلام به اداره منابع آب شهرستان

گروه مهندسی رودخانه ها

مکاتبه

1 روز

2

بازدید محلی و کارشناسی و تهیه گزارش

کارشناس اداره منابع آب شهرستان

حضوری

5روز

3

تهیه موافقت نامه در صورت وجود ذخائر

گروه مهندسی رودخانه ها

مکاتبه

2 روز

4

ارسال پاسخ به اداره صنعت معدن و تجارت

معاونت حفاظت و بهره برداری

مکاتبه

1روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، گروه مهندسی رودخانه ها ، اداره منابع آب شهرستان

 


صدور پاسخ استعلامهای تامین آب واحدهای صنعتی

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که  ضرورت به صدور پاسخ استعلامهای تامین آب واحد های صنعتی باشد

کد خدمت: K-9016

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه نامه استعلام ارگان مربوطه، پاسخ استعلام در قالب نامه مربوطه

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : بازدید میدانی توسط کارشناس – تشکیل پرونده و تهیۀ پاسخ استعلام براساس اقدامات انجام گرفته

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  1510000 ریال به شماره حساب ....... نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه نامه استعلام ارگان مربوطه،  تکمیل مدارک و ارائه مدارک هویتی و ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه نامه استعلام

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

2 روز

2

تکمیل مدارک، ارائه اسناد ونقشۀ محل اجرای طرح و وکالتنامه و ...

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری-مکاتبه

7 روز

4

تهیه سوابق آماری و آبدهی قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

رایانه

همانروز

5

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

6

صدور و تحویل پروانه حفر چاه به جای قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که متقاضی اقدام به حفر چاه نموده و لازم است توانایی چاه در میزان آبدهی مشخص شده تا بتوان براساس آن و حجم آب تخصیص گرفته شده پروانه بهره برداری صادر شود.

کد خدمت:K-9001

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی دارای پرونه حفر که اقدام به حفاری در زمان اعتبار پروانه حفر نموده اند.

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی در خصوص اتمام عملیات حفاری و درخواست آزمایش پمپاژ، ارائه فرمهای شتشو و توسعۀ چاه برای چاه های عمیق به همراه نامه شرکت حفاری

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : موتور دیزل، متناسب با آبدهی و عمق چاه و در مورد چاه های عمیق فرمهای 3 و 4 شتشو چاه الزامی است.

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه: چاههای نیمه عمیق2458663  و چاههای عمیق6265756ریال به شماره حساب 2175084204000 نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی  متقاضی برای چاه های نیمه عمیق و یا ارائه نامه شرکت حفاری برای چاه های عمیق به همراه فرمهای شستشو چاه

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی مبنی بر اتمام عملیات حفاری برای چاه های نیمه عمیق و یا ارائه درخواست اتمام عملیات حفاری و انجام شتشو از سوی شرکت حفاری برای چاه های عمیق

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

4

بازدید کارشناس از منطقه و انجام آزمایش پمپاژ

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

3 روز

6

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

7

صدور و تحویل پروانه بهره برداری

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

5 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، دفتر مطالعات پایه منابع آب ، ادارات منابع آب

 


صدور مجوز اجرای طرحهای عمرانی در محدوده بستر و حریم رودخانه و مجاری آبی

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که طرحها با توجه به رهنمود های فنی جهت جلوگیری از تعارض به حریم وبستر رودخانه ها که وجود داشته وهمچنین اعلام حریم فنی برای برنامه ریزی سازه های آبی و احداث مراکز صنعتی و مسکونی نزدیک رودخانه ها و سد ها مد نظر باشد

کد خدمت:  K-9018

نوع خدمت: حاکمیتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قوانین و مقررات موردعمل قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت:دولت جمهوری اسلامی ایران و متقاضی

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: درخواست  متقاضی،نقشه اجرایی طرح و مقاطع عرضی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : طرح توجیهی ،میزان پساب و نحوه جمع  آوری،موافقت هیئت مدیره شرکت

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: ......

هزینه:  کارشناسی 10464000 ریال (اضافه بر 5 هزار متر مکعب 10 درصد به مبلغ مذکور اضافه میگردد.) .

ضرورتهای مراجعه حضوری: بازدید محل

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

بررسی درخواست و نقشه ها و بازدید محل

کارشناسان گروه مهندسی رودخانه

مکاتبه

7روز

2

تکمیل گزارش و ارسال به هیئت مدیره برای امکان استقرار طرح مورد نظر

گروه مهندسی رودخانه ها

مکاتبه

7روز

3

بررسی موضوع توسط هیئت مدیره شرکت

هیئت مدیره شرکت

جلسه

یک ماه

4

پاسخ متقاضی

مدیر عامل

مکاتبه

3روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: مدیر عامل و هیئت مدیره، معاونت حفاظت و بهره برداری، گروه مهندسی رودخانه ها

 


صدور مجوز عبور خطوط انتقال آب و نفت و گاز از بستر و حریم رودخانه و مجاری آبی

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که پس از درخواست کتبی ارگان مربوطه شرایط اجاره بستر میسر باشد

کد خدمت:  K-9019

نوع خدمت: حاکمیتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قوانین و مقررات موردعمل قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و تعیین حدود بستر و حریم ودستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت:متقاضی

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: نقشه اجرایی خط انتقال و محل اجرای طرح

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : درخواست ارگان مربوط

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی:

هزینه:  2203050 ریال

ضرورتهای مراجعه حضوری: بازدید محل

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

بررسی درخواست و نقشه ها و بازدید محل

کارشناسان گروه مهندسی رودخانه

مکاتبه

7روز

2

تکمیل گزارش و ارسال به دفتر مدیر عامل برای امکان اجرای خط انتقال

گروه مهندسی رودخانه ها

مکاتبه

7روز

3

پاسخ دستگاه اجرایی

مدیر عامل

مکاتبه

3روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: مدیر عامل، معاونت حفاظت و بهره برداری، گروه مهندسی رودخانه ها

 


واگذاری اشتراک آب از منابع سطحی

تعریف خدمت: این این خدمت در مواردی ارائه می گردد که براساس قرارداد منعقده بین مشترک و متقاضی به موجب آن امکان استفاده از آب به ترتیب مقرر در سند (پروانه) آب صادره و مفاد این آیین‌نامه (و تغییرات بعدی آن) برای متقاضی و مشترک به وجود می‌آید.
کد خدمت:  K-9020

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: درخواست متقاضی و اسناد مالکیت و شناسایی متقاضی و تسویه حساب

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی /سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد مالکیت

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

تائید میزان اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

10 روز

4

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری-مکاتبه

7 روز

5

تهیه سوابق آماری

ادارات منابع آب شهرستانها

رایانه

همانروز

6

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

7

صدور و تحویل پروانه

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


تمدید مجوز برداشت از منابع سطحی

عنوان خدمت: تمدید مجوز برداشت از منابع سطحی (سدها)

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که اعتبار برداشت از منابع آب سطحی انقضاء یافته و امکان تمدید وجود داشته باشد
کد خدمت:  K-9021

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی، تکمیل

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام بانک اطلاعاتی موجودوگزارش کنترل بهره برداری

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:   به ازای هر 5000متر مکعب  10464000ریال وبه ازای هر5000متر مکعب دیگر 10درصد دیگر به مبلغ مذکور اضافه می شود.

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه اصل پروانه

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه اصل پروانه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تکمیل فرمهای مربوطه و تعهدنامه سالانه

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

بررسی پرونده به لحاظ عملکرد بهره بردار و گزارشهای کنترل بهره برداری

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

4

درج اطلاعات به هنگام در بانک اطلاعاتی

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

5

تمدید پروانه بهره برداری

رئیس اداره

حضوری

همانروز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

عنوان خدمت: تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که انتقال پروانه بهره برداری  مورد درخواست باشد و به لحاظ حقوقی معارضی برای موضوع وجود نداشته باشد
کد خدمت:  K-9023

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت اراضی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی یا سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  1111525ریال

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد مالکیت

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

طرح پرونده در کمیسیون ماده 7

کمیسیون ماده 7

جلسه

10 روز

4

تکمیل مدارک

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

5

صدورمجوز انتقال

شرکت آب منطقه ای

مکاتبه

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 

 

تعیین و اعلام حد و بستر حریم رودخانه ها و مسیلها و انهار طبیعی مرزی

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که ارائه رهنمود های فنی جهت جلوگیری از تعارض به حریم وبستر رودخانه های مرزی  وجود داشته باشدوهمچنین اعلام حریم فنی برای برنامه ریزی سازه های آبی و احداث مراکز صنعتی و مسکونی نزدیک رودخانه های مرزی و سد ها مد نظر می باشد

کد خدمت:  K-9023

نوع خدمت: تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: در صورتیکه به لحاظ وجود تصرف یا تغییر وضعیت تعیین حریم و بستر  ضرورت داشته باشد.

مدارک لازم: انتخاب مشاور و تهیه نقشه توپوگرافی با هماهنگی کمیته مشترک در  رودخانه های مرزی و تعیین بستر و حریم و کنترلهای بعدی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی/ سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  2203050 ریال

ضرورتهای مراجعه حضوری: فرم موردعمل پیش نویس خدمات مشاورین جهت تعیین حدبستر و حریم و ساماندهی مرحله اول.
 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست متقاضی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد مالکیت

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

تائید میزان اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

10 روز

4

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری-مکاتبه

7 روز

5

تهیه سوابق آماری و آبدهی قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

رایانه

همانروز

6

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

7

صدور و تحویل پروانه حفر چاه به جای قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


صدور مجوز پیشکاری قنات

عنوان خدمت: صدور مجوز پیشکاری قنات

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که قنات دچار کاهش آبدهی شده باشد
کد خدمت:K-9024

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت اراضی تحت شرب قنات، ارائه وکالتنامه بنام نماینده کشاورزان و حقابهداران

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی/سازمان صنعت، معدن و تجارت/سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  2203050ریال به شماره حساب 2175084204000 نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی پیشکاری قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد مالکیت تحت شرب قنات و وکالتنامه و ...

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

تائید میزان اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

10 روز

4

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری-مکاتبه

7 روز

5

تهیه سوابق آماری و آبدهی قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

رایانه

همانروز

6

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

7

صدور و تحویل پروانه پیشکار قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 


صدور مجوز لایروبی قنات

عنوان خدمت: صدور مجوز لایروبی قنات

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که قنات دچار کاهش آبدهی شده باشد
کد خدمت: K-9025

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:ارائه درخواست کتبی، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت اراضی تحت شرب قنات، ارائه وکالتنامه بنام نماینده کشاورزان و حقابهداران

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی/سازمان صنعت، معدن و تجارت/سازمان ثبت و اسناد

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  1510000 ریال به شماره حساب ....... نزد بانک ملی(تمام شعب)

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی لایروبی قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

تحویل فرمها، تکمیل مدارک، ارائه اسناد مالکیت تحت شرب قنات و وکالتنامه و ...

متصدی تکمیل پرونده

حضوری

همانروز

3

تائید میزان اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

10 روز

4

بازدید کارشناس از منطقه و تکمیل فرم گزارش کارشناسی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری-مکاتبه

7 روز

5

تهیه سوابق آماری و آبدهی قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

رایانه

همانروز

6

طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صدور  پروانه ها

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانهها

جلسه

10 روز

7

صدور و تحویل پروانه لایروبی قنات

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

3 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 

 

تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات

عنوان خدمت: تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گرددکه  اعتبار مجوز لایروبی و پیشکاری قنات انقضاء یافته و امکان تمدید مجوز فوق وجود داشته باشد 

کد خدمت:  K-9026

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی متقاضی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : مجوزهای صادره قبلی و استعلام از ادارات مربوطه

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

2

بررسی درخواست و بازدید محل توسط کارشناس شهرستان

ادارات منابع آب شهرستانها

بازدید محل

10 روز

3

ارسال پرونده به کمیسیون

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها

مکاتبه

10 روز

4

صدور پیش نویس تمدید مجوز و اخذ مدارک لازم

ادارات منابع آب شهرستانها

مکاتبه

7 روز

5

صدور تمدید مجوز

ادارات منابع آب شهرستانها- حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری

مکاتبه

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ادارات منابع آب شهرستانها

 

 

معرفی متقاضی به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که شخص/اشخاص متقاضی، درخواست معرفی نامه به سازمان جهاد کشاورزی جهت اجرای آبیاری تحت فشار را داشته باشند.

کد خدمت:  K-9027

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی متقاضی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : دارا بودن پروانه بهره برداری

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست کتبی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

2

بررسی درخواست و پرونده مربوطه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

3

صدور معرفی نامه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری/مکاتبه

همانروز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ادارات منابع آب شهرستانها

 

 

تعهدنامه انسداد چاه قبلی

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که چاه پیشنهادی جدید (جایگزین چاه قبلی) دارای آبدهی کافی باشد که در این شرایط، انسداد چاه قبلی براساس تعهدنامه انسداد تائید میگردد.

کد خدمت:  K-9028

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : دارا بودن پروانه حفر جایگزین + آزمایش پمپاژ چاه فعلی و موافقت کمیسیون صدور پروانه ها جهت صدور پروانه بهره برداری

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  

ضرورتهای مراجعه حضوری: تکمیل فرم مخصوص تعهدنامه

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

تکمیل فرم تعهدنامه و مراجعه به دفترخانه رسمی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

2

تحویل فرم تعهدنامه ثبتی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ادارات منابع آب شهرستانها

 

 

مراحل صدور نامه تحویل سوخت

تعریف خدمت: این خدمت زمانی تعریف میشود که شخص/اشخاص حقوقی از طریق سامانه درخواست فراورده های نفتی ثبت نام کرده و پس از تأئید سازمان جهاد کشاورزی به این شرکت مراجعه کند.

کد خدمت:  K-9029

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: تاییدیه جهاد کشاورزی، ارائه درخواست کتبی سوخت از سامانه توسط متقاضی

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : دارا بودن پروانه بهره برداری معتبر و تمدید شده تا پایان سالجاری

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  

ضرورتهای مراجعه حضوری:ارائه فرم حاوی شماره درخواست (پرینت شده از سامانه مذکور)

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه فرم حاوی شماره درخواست (از سامانه)

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

2

ارائه فیش مربوط به تسویه حساب حق النظاره چاه

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

3

گزارش بازدید از موتور دیزلی چاه و عدم استفاده از نیروی برق

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری/بازدید محل

وقت تعیین شده (یک روز)

 

تائید درخواست در سامانه

ادارات منابع آب شهرستانها

رایانه

همانروز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ادارات منابع آب شهرستانها

 

صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

عنوان خدمت:  صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب

هدف: صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب
تعریف خدمت: 
پیش نیاز ارائه: دشت محل مورد تقاضا آزاد باشد (برای دشت های ممنوعه اخذ  تخصیص الزامی است) ـ تایید کیفیت آب مورد تقاضا توسط وزارت بهداشت
مدارک لازم: ارائه درخواست ـ تکمیل مدارک مالکیت ـ استعلام از نهاد های مربوطه ـ تایید کیفیت آب مورد تقاضا توسط وزارت بهداشت
هزینه: _
فرم موردعمل فرم درخواست ـ تعهد نامه ـ فرم کارشناسی ـ فرم کمیته تخصیص ـ فرم  اظهار نظرکمیسیون
مدت زمان فرآیند پس از بازدید کارشناس   20 روز (مدت زمان در نظر گرفته شده برای استعلامات  از نهاد های مرتبط 9 روز می باشد)
قوانین و مقررات موردعمل قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو


رسیدگی به درخواستهای آبزی پروری

عنوان خدمت: رسیدگی به درخواست آبزی پروری (صدور مجوز آب بندی از رودخانه برای پرورش آبزیان)

هدف: رسیدگی به درخواست آبزی پروری (صدور مجوز آب بندی از رودخانه برای پرورش آبزیان)
تعریف خدمت: تأمین آب موردنیاز جهت  اجرای طرح آبزی پروری
پیش نیاز ارائه: دارا بودن پروانه در غیر اینصورت اخذ تخصیص +بازدید کارشناسی +تأئید کمیسیون
مدارک لازم: پروانه بهره برداری از منابع آب زیر زمینی یا آب سطحی
هزینه: _
فرم موردعمل _
مدت زمان فرآیند حدود 15 روز
قوانین و مقررات موردعمل قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

 

رسیدگی و پاسخ استعلامهای حقابه های آبهای سطحی

تعریف خدمت: این خدمت در مواردی ارائه می گردد که متقاضیان در زمینه حقابه دارای اختلاف بوده ویا شکایتی به شرکت واصل گردد.

کد خدمت:  K-9032

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت: ارائه درخواست کتبی، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت اراضی تحت شرب توسط حقابهداران

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : استعلام از سازمان جهاد کشاورزی

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  6267500 ریال

ضرورتهای مراجعه حضوری: ارائه درخواست کتبی، تعهدنامه ، تکمیل مدارک و ارائه اسناد مالکیت و ...

 

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

ارائه درخواست یا وصول شکایت

متقاضیان

مکاتبه

همانروز

2

بررسی وتکمیل مدارک وانجام استعلامهای مورد نیاز

متصدی تکمیل پرونده

مکاتبه

یک هفته

3

بازدید هیئت سه نفری از منطقه و تکمیل فرم گزارش

دبیرخانه هیئت

حضوری-مکاتبه

3 روز

4

ابلاغ نظر هیئت سه نفری

دبیرخانه هیئت

مکاتبه

7 روز

5

اعتراض به رأی هیئت سه نفری

بهر ه بردار یا متقاضی

مکاتبه

1 روز

6

بررسی یابازدید هیئت پنج  نفری  واعلام نظر

دبرخانه هیئت

مکاتبه

3 روز

7

ابلاغ نظر هیئت پنج نفری به عنوان رأی قطعی

دبیرخانه هیئت

مکاتبه

7 روز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، ادارات منابع آب شهرستانها

 

تعهدنامه حفر مجوز گمانه

تعریف خدمت: این خدمت قبل از صدور پروانه حفر چاه گمانه و بصورت ثبتی در یکی از دفترخانه های رسمی  انجام می شود

کد خدمت:  K-9033

نوع خدمت: حمایتی

مبانی قانونی و مقررات ارائه خدمت : قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه های اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت نیرو

ذینفعان خدمت: شخص/اشخاص متقاضی خدمت

نیازمندیهای اطلاعاتی و اسنادی خدمت:

نیازمندیهای اطلاعاتی خدمت : دارا بودن پروانه حفر جایگزین + موافقت کمیسیون صدور پروانه ها جهت صدور پروانه حفر

نیازمندیهای احراز هویت حقیقی و حقوقی: کپی مدارک فرد/افراد/اشخاص حقوقی(شناسنامه، کارت ملی، شناسه ملی)

هزینه:  ....

ضرورتهای مراجعه حضوری: تکمیل فرم مخصوص تعهدنامه

فرآیندهای عملیاتی/زمان بررسی و ارائه خدمت:

ردیف

مراحل فرآیند انجام کار

متصدیان انجام هر مرحله

نحوه انجام فعالیت (حضوری، رایانه، مکاتبه، جلسه و ...)

زمان تخمینی هر مرحله (ساعت،روز)

1

تکمیل فرم تعهدنامه و مراجعه به دفترخانه رسمی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری و مکاتبه

همانروز

2

تحویل فرم تعهدنامه ثبتی

ادارات منابع آب شهرستانها

حضوری

همانروز

واحدهای سازمانی درگیر در ارائه خدمت: معاونت حفاظت و بهره برداری، دفتر حفاظت منابع آب، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، ادارات منابع آب شهرستانها

 تاریخ ثبت : 1393/11/07
  آخرین به روزرسانی : 1394/05/14
 مدیر سایت
 19936
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 33
 • بیشترین بازدید همزمان : 456
 • بازدید امروز : 5,055
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 3,840,259
 • آخرین به روزرسانی : 1403/05/01 10:24:40
 • شناسه IP شما : 44.211.31.134

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : سنندج، خیابان پاسداران ، جنب هتل جهانگردی
 • کدپستی : 6616943341
 • تلفن : 08733622949-52
 • فاکس : 08733622947
 • پست الکترونیکی : dabir[at]kdrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :