شنبه, 29 دی 1397

ردیف عنوان خدمت کد خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
 
1 درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
2 درخواست پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
3 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
4 درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
5 درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
6 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
7 تعیین و اعلام حد و بستر حریم رودخانه ها و مسیلها و انهار طبیعی مرزی 13021446119 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
8 درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
9 درخواست استعلام اعلام نظر درخصوص منابع آبی 13021446117 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
10 درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزیی 13021446116 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
11 تغییر شرکت حفاری 13021446115 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
12 برقی کردن چاه 13021446114 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
13 درخواست صدور مجوز افزایش یا کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
14 صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
15 پروانه حفر هواکش و گالری و بغل کنی چاه 13021446111 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
16 صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
17 صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
18 درخواست مجوز چاه بجای قنات 13021446108 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
19 صدور نامه تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاهای دیزلی 13021446107 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
20 صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 شرکت آب منطقه کردستان و ادارات منابع آب شهرستانهای تابعه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 
1 2 صفحه: