چهارشنبه, 18 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شنا ممنوع
سال 1399 جهش تولید
فرهنگ
پویش الف ـ ب ـ ایران
اطلاعیه ملاقات با مدیر عامل
سد سیازاخ
سد گاران
سد چراغ ویس

شرح مختصری از طرح ها و پروژه های اصلی شرکت آب منطقه ای کردستان

ردیف

نام پروژه

محل

وضعیت

هدف

1

سد و شبکه گاران

شهرستان مریوان

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

2

طرح آبرسانی

شهرستان مریوان

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

3

سد و شبکه زیویه

شهرستان کامیاران

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

4

سد و شبکه امیرآباد

شهرستان کامیاران

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

5

سد و شبکه رمشت

شهرستان کامیاران

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

6

سد و شبکه ماویان

شهرستان کامیاران

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

7

سد و شبکه زرین جوب

شهرستان کامیاران

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

8

طرح آبرسانی

شهرستان کامیاران

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

9

سد و شبکه سیازاخ

شهرستان دیواندره

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان های دیواندره و بیجار همچنین توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

10

سد و شبکه سیر

شهرستان دیواندره

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

11

سد و شبکه سارال

شهرستان دیواندره

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

12

سد و شبکه شیخ بشارت

شهرستان بیجار

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

13

سد و شبکه باباخان

شهرستان بیجار

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

14

طرح آبرسانی

شهرستان بیجار

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

15

سد و شبکه سویرو

شهرستان بانه

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

16

سد و شبکه کانی سیف

شهرستان بانه

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

17

سد و شبکه عباس آباد

شهرستان بانه

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

18

سد بانه

شهرستان بانه

بهره برداری

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

19

طرح آبرسانی

شهرستان بانه

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

20

سد و شبکه چراغ ویس

شهرستان سقز

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

21

سد و شبکه سنته

شهرستان سقز

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

22

سد و شبکه مرخز

شهرستان سقز

مطالعاتی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

23

طرح آبرسانی

شهرستان سقز

اجرایی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

24

سد و شبکه سورال

شهرستان دهگلان

اجرایی

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

25

طرح آبرسانی

شهرستان دهگلان

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

26

سد و شبکه سنگ سیاه

شهرستان قروه

بهره برداری

توسعه و بهبود وضعیت اراضی کشاورزی

27

طرح آبرسانی

شهرستان قروه

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت شهرستان

28

سد و شبکه قشلاق

شهرستان سنندج

بهره برداری

تأمین آب شرب و صنعت و توسعه و بهبود اراضی کشاورزی

29

طرح آبرسانی

حسن آباد یاسوکند

مطالعاتی

تأمین آب شرب و صنعت

 

 بازدید:4940
آخرین به روزرسانی: 1395/05/12